سخنی با دوستداران نیمای بزرگ

11602_4972184380676_1994339111_nکه تواند مرا دوست دارد/ وندران بهره ی خود نجوید،/

                                         هرکس از بهر خود در تکاپوست / کس نچیند گلی که نبوید.

                  (وبسایت رسمی نیما یوشیج متعّلق به همه ی مردم فارسی زبان ست.)

با سپاس از دوستداران نیمای بزرگ که تا کنون به هردلیلی؟؟ و یا بنا بر علاقه ی شخصی، عقیده یا سلیقه ی فطری و توان ذهنی خود، با نام نامی نماور بزرگ کوهستان نیما یوشیج بر روی اینترنت سایتی احداث نموده اند، اینک با چشمی منتظر و امیّد بسیار با اتکا به حمایت و همیاری دوستداران نیما، به اطلاع همه ی فرزندان بیدار چشم و آزاد اندیش شعر و ادب فارسی زبان میرسانم، که در طی سالیان طولانی و تلاش بسیار در راه چاپ و انتشار آثار پدرم نیما با گفت و شنودها و بی مهری ها و سود جوئی های ادامه دار…… در گیر بودم که همه را به گذشت زمان و قضاوت تاریخ سپردم و برای دسترسی به اطلاعات درست و اصلاحات آثار به چاپ رسیده ی مغلوط و موجود در بازار کتابفروشان، توانستم باهمه ی توان خود در اصلاح و باز نویسی دوباره اقدام به راه اندازی این و بسایت نمایم که باطرحی نو ساخته و احداث گردید، با امید یافتن روزنه ئی در این راه سخت و بس دشوار برای رسیدن بر فراز قلهّ ی سخت سر شعر و ادب پارسی و جایگاه برحق نیمای بزرگ و بر افراشتن پرچم پیروزی برفراز قله ی سخت سر شعر وادب تا فرا رسیدن صبحی روشن و طلوع طلائی خورشید بر فراز کوه البرز، و رسیدن به هدف نهائی و احداث مرکز بنیاد فرهنگی پژوهشی نیما شناسی وابسته به دانشگاه های سراسر کشور.  

چشم در راه کسانی هستم که از همکاری و همیاری خود در این راه بس دشوار دریغ نمی دارند

                                                                                       ترا من چشم دراهم ……شراگیم یوشیج

  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012