مجموعه اشعاردیگر, ویدیو، بهار

          بهار 

                                ( شعر برای کودکان
بچه ها ، بها ر!
گل ها واشدند
برف ها پا شدند
از رو سبزه ها
                از روی کوهسار
                بچه ها، بها ر!
داره رو درخت
می خونه به گوش:
«پوستین را بکن
قبا را بپوش»
              بیدار شو، بیدار
              بچه ها، بها ر!
دارند می روند
دارند می پرند
زنبور از لونه
بابا از خونه
             همه پی کار
            بچه ها، بهار.

                                                                            لاهیجان .اسفند ماه سال ۱۳۰۸   

                                                                            
      

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012