مجموعه فریادهای دیگر، خونریزی

       خونریزی

پا گرفته زمانی ست مدید،
ناخوش احوالی در پیکر من،
دوستانم، رفقای محرم،
به هوائی که حکیمی بر سَر، مگذارید
این دلاشوب چراغ،
روشنائی بدهد در بر من.

من به تن دردم نیست،
یک تب سرَکشَ، تنها پکرم ساخته و دانم این را که چرا،
و چرا هر رگ من، از تن من، سفت و سقط شلاقی ست،
که فرود آمده سوزان،
دمبدم در تن من.
تن من یا تن مردم، همه را با تن من ساخته اند،
و به یک جور و صفت می دانم،
که درین معَرکه انداخته اند.

نبض می خواندمان با هم و می ریزد خون، لیک کنون،
به دلم نیست که دریابم انگشت گذار،
کز کدامین رگ من، خونم می ریزد بیرون.
یکی از همسفرانم که در این واقعه می برد نظر، گشت دچار                                           
به تب ذات الجنب،                               
ومن اکنون در من،
تب ضعف ست بر آورده دَمار.

من نیازی به حکیمانم نیست
شرح اسباب* من تب زده در پیش من ست،
به جز آسودن درمانم نیست
من به از هر کس
سر بدر میبرم از درَدم آسان که ز چیست!
با تنم توفان رفته ست
تبم از ضعف من ست
تبم از خونریزی ست.
                                               یوش تابستان سال ۱۳۳۱

شرح اسباب* نام کتابی ست در طب قدیم

 

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012