مجموعه اشعاردیگر، خاطره ی مبهم

         خاطره ی مبهم

در دفتر من به روی اوراقِ زیاد
سطری ست که نوشته با خطی نوعِ دگر
آن سطر به بر نه حرف دارد نه نقط
از بهر ادای معنی خود، نه صور
دارد در بَر هرآنچه دارد به درون
دارد به درون هر آنچه دارد در بر
ای بس که بر آن می نگرم من حیران 
 بین من و اوست پرده ئی پیش بصر
می بینم و هیچ دم نمی آرم  زد
می خوانم ونشناخته کس از چه گذر
داریم بهم هزارها راز و نیاز
با من دارد هزارها نفع وضرر
این سطر عجیب به دفتر من باشد
یک خاطره ی مبهم اما دلبر.

                                                                              آستارا. ۱۹ آذرماه سال۱۳۱۰

                                                                            

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012