مجموعه اشعاردیگر، خرّیت

                                                                                                                                                                                                                                         خرّیت               

بیچاره خرک، دید درآن گوشه ی دست
فیل آمد و آسان زسرِ آب گذشت
دانست چو در پی سبب جستن شد
سنگینی او باعثِ بگذشتن شد
یک روز که باراو بسی بود وزین
افتاد در آب و بود غافل ازاین
اول بارش ربود آن سیل مدید
وانگه وی را فکند و در ورطه کشید
گفت: ار برهم بیایم از آب مفر
فیلی نکنم ،هم آنچنان باشم خر
از بار وزین کس نجویم سودی
سنگینی ذاتی ست که دارد بودی.

                                                                                      رشت.آبان ماه سال ۱۳۰۸

                                                                                 

از همین مجموعه:
  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012