مجموعه اشعاردیگر، فرق ست

         فرق ست 
بودم به کار گاه جوانی
دوران روزهای جوانی مرا گذشت
در عشق های دلکش وشیرین
(شیرین چو وعده ها)
یاعشق های تلخ کز آنم نبود کام
فی الجمله گشت دور جوانی مرا تمام.

آمد مرا گذار به پیری
اکنون که رنگ پیری برسر کشیده ام
فکری ست باز در سرم از عشق های تلخ
لیک او نه نام داند از من نه من از او
فرق ست درمیانه که درغره یا به سلخ.
                                                                                                          خرداد ماه سال ۱۳۳۴
                                                                                     
 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012