مجموعه اشعاردیگر، منت دونان

         منت دونان

زدن یا مژه بر مویی گره ها
به ناخن آهن تفته بریدن
ز روح فاسد پیران نادان
حجاب جهل ظلمانی دریدن
به گوش کرَ شده مدهوش گشته
صدای پای صوری را شنیدن
به چشم کور از  راهی بسی دور
به خوبی پشّه ی پرنده دیدن
به جسم خود بدون پا و بی پر
به جوف صخره ی سختی پریدن
گرفتن شرزه شیری را در آغوش
میان آتش سوزان خزیدن
کشیدن قله ی الوند بر پشت
پس آنگه روی خار و خس دویدن
مرا آسان تر و خوش تر بود زان
که بار منت دونان کشیدن
                                                 اسد سال ۱۳۰۰

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012