مجموعه اشعاردیگر، نام بعضی نفرات

                       نام بعضی نفرات

یاد بعضی نفرات
روشنم می دارد:
اعتصام یوسف
حسن رشدیه.

قوتم می بخشد
ره می اندازد
و اجاق کهن سرد سرایم
گرم می آید از گرمی عالی دمشان.

نام بعضی نفرات
رزق  روحم شده ست
وقت هر دلتنگی
سویشان دارم دست
جرئتم می بخشد
روشنم می دارد.

    ۱۱ اردیبشت ۱۳۲۷

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012