مجموعه در باره نیما، ترا من چشم در راهم

حافظا! این چه کید و دروغی ست//کز زبان می و جام و ساقی ست؟//نالی ارتا ابد، باورم نیست//که برآن عشق بازی که باقی ست//من بر آن عاشقم که رونده ست.
چه، بخواهی و چه، نخواهی نیما، نیماست که پس از سال ها رنج ها و بی مهری ها، مردانه و صادقانه کوشید و جنگید تا با زبان خود که زبانی ساده و زبانی نمایانگرست صداقت را بنمایاند…… آنچه را که امروز شعر نیما، یعنی زبان نیماست زبانی خاص ست که باید در میان عوام زبانی عام گردد تا آنچه را که می نماید به نمایش بگذارد، تا بیدار چشمان با چشم بازتر آنچه می بینند به دلخواه و به توان خویش بینند……………
( در پراز کشمکش این زندگی حادثه بار//(گرچه گویند، نه.) هرکس تنهاست//آن که می دارد تیمار مرا، کار من ست//من نمی خواهم در مانم اسیر//صبح وقتی که هوا روشن شد//هرکسی خواهد دانست و به جا خواهد آورد مرا//که در این پهنه ور آب//به چه ره رفتم و از بهر چه ام بود عذاب.)
چه بخواهی و چه نخواهی نیما امروز بر فراز قله سخت سر شعر و ادب سرزمین مردم فارسی زبان لمیده ست و به حق بر جایگاه بر حقش نشسته و گفته اش در حمایت از محرومان و دل آزردگان ست، و برعلیه ظلم و ستم و استبداد می جنگد.

( من برای رنج خود و دیگران شعر می گویم ) امروزگرچه دیرست، اما بر ماست تا بیشتربدانیم و زبان او را بشناسیم تا بیشتر بفهمیم تا بیشتر بفهمانیم. (من، دست من، کمک زدست شما می کند طلب)……………….
( من شبیه به رود خانه ئی هستم که هرکس ( هرکسی ) می تواند به توان خود از هر کجای آن بدون سروصدا آب بردارد )……………
اما امروز هر کسی از این رودخانه ی پر توان خروشان جاری آب برداشت با سر و صدا بود و به توان ناتوانی باور بر توان خویش داشت که جز خودنمائی نشانی دیگر از نا آگاهی نا آگاه او نداشت…………
( که تواند مرا دوست دارد// وندران بهره ی خود نجوید//هرکس از بهر خود در تکاپوست//کس نچیند گلی را که نبوید……..
آه ! افسانه در من بهشتی ست//همچو ویرانه ئی در بر من//آبش از چشمه ی چشم غمناک//خاکش، از مشت خاکستر من………………
اکنون امروز برهریک از دوستداران بیدار چشم وآزاد اندیش نیما لازم وواجب ست تا با تشکیل کمیته ی دوستداران نیما برای شناخت زبان نیما درهر مرکز فرهنگی و دانشگاهی بکوشد و با قطره قطره جویباری سازد تا به ( ماخ اولا) پیکره ی رود بلند بپیوندد……

ترا من چشم در راهم…………….شراگیم یوشیج
 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012