مجموعه فریادهای دیگر، وقت ست

                وقت ست

وقت ست نعَره ئی به لب آخر زمان کشد،
نیلی در این صحیفه، بر این دودمان کشد،
سیلی، که ریخت خانه ی مردم زهم چنین،
اکنون سوی فرازگهی سرچنان کشد..

برکندَه دارد این بنیان سست را،
بردارد اززمین هرنادرست را.
وقت ست ز آب دیده، که دریا کند جهان،
هولی، در این میانه ، مهیا کند جهان،
بس دست های خسته، در آغوش هم شوند
شورنشاط دیگربرپا کند جهان.

                                                                                      شهریور ماه سال۱۳۲۰  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012