مجموعه گزیده نامه ها, ویدیو، نامه به عالیه ۱/خرداد/۱۳۰۵

عالیه عزیزم !

اول خرداد ۱۳۰۵

میل داشتم پیش تو باشم . چه فایده یک شمع افسرده خانه ات را روشن نخواهد کرد ، بلکه حالت حزن انگیزی به آشیانه ی تو خواهد داد. به من بگو از چه را قلبم را فریب بدهم؟ زندگانی یعنی غفلت،  چه چیز جز مرور زمان این غفلت را به قلب شکسته یاد بدهد. عالیه ! چه وقت مهتاب می تابد ؟ کی فرزندش را در این شب تاریک صدا می زند ؟ افسوس ! همه جا سیاه است . ولی تو نباید سیاه بپوشی . راضی نیستم درحال حزن به اینجا بیایی . خوب نیست . خواهی گفت به موهومات معتقدم . بله ، بدبختی شخص را اینطور می کند . درد آدم را به خدا می رساند . دیشب تا صبح از وحشت نخوابیده ام، کی مرا دیده بود آنقدر ترسو باشم و مثل بید بلرزم، یک شعله ی نیم مرده ، یک کتاب آسمانی و یک پاره ی خشت، گوشه ی اطاق پدرم ، جای پدرم را گرفته بود . مگر روح با این وسایل حاضر می شود؟شاید ! پدرم ! پدرم !دشب دست سیاهی متصل به سینه ام فشار می داد، چرا دیوانه را در وسط شب هم آسوده نمی گذاشتند از ترس به مادرم پناه بردم ،عجب پناهی،  به راه افتادم،  پاهایم می لرزید،  سایه ی یک درخت شمشاد مرا به وحشت می انداخت . عالیه ! پس با من مهربان و وفادار باش . عمر گل کوتاه است .                                                  نیما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012