مجموعه قلم انداز، تلخ

                           تلخ

پای آبله زراه بیابان رسیده ام
بشمرده دانه دانه کلوخ خراب او
                                برده بسر به بیخ گیاهان و آب تلخ
در بر رخم مبند که غم بسته بر درم
دلخسته ام به زحمت شب زنده داریم
                                 ویرانه ام ز هیبت آباد خواب تلخ
عیبم مبین که زشت و نکو دیده ام بسی
دیده گناه کردن شیرین دیگران
                                  وز بی گناه دلشدگانی ثواب تلخ
در موسمی که خستگی ام می برد زجای
با من بدار حوصله بگشای در ز حرف
                           اما در آن نه ذرّه عتاب و خطاب تلخ
چون این شنید بر سر بالین من گریست
گفتا« کنون چه چاره ؟» بگفتم «اگر رسد
                           با روزگار هجر و صبوری شراب تلخ »

                                                                                          آبان ماه سال ۱۳۲۷

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012