مجموعه داستان ها، عذاب

                                                                                                            عذاب
پیرمرد سیّدی که صاحبخانه ی من ست، بدبختانه این حکایتی که من دچارآن شده ام، لاهیجی ست، مقدس ست وبه علاوه ناتوان، ابدأ ازخانه بیرون نمی رود. روزاول با من شرط کرده ست که صدای سازو نقاره از اطاق من بلند نشود. من هم که نه سازدارم و نه نقاره، قبول کرده ام.گفتم:« آیا پیش خود هم زمزمه نکنم؟» گفت:« چه طورزمزمه ئی؟» گفتم:«مثلاشعری بخوانم.»جواب داد:« آنرامختاری، اّما سعی کن که همیشه شعرهای مذهبی بخوانی» پرسیدم:« مثلاچه باشد؟» گفت:« مدح ائمه  

انتشارات «رشدیه»

سرآغاز دوباره‌خوانی و دوباره نویسی آثار نیما یوشیج

«مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه» انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

roshdieh.publications@gmail.comTel: 2126310083

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012