مجموعه داستان ها، عقاب شبگرد

   عقاب شب گرد
خواهرم ناکتا اول دفعه که ازخانه بیرون می رفتیم،خیلی دلتنگ بود، کفش راحتی به پا داشت، پیغام مرا به عالیه برُد واورا ازخانه اش بیرون آورد، مدت ها راه رفتیم، من و اووناکتا خلوت ترین کوچه های غمناک جنوبی شهررا دیشب پا زدیم، قلب شاعرازاین همراهی که معشوقه اش با اومی کند واین همه راه های دورو دراز را پیش می گیرد، همیشه متشکرخواهد بود.خودم اغلب شب هابه تنهایی ازاین راه مثل دیوانه عبورمی کنم. این شبگردی های منفرد درجوارخانه های فقیرانه وکوچه های دورافتاده ی خلوت در چندین قسمت ازشعرهای اخیرمن، به من خیالات داده ست.
                   

انتشارات «رشدیه»

 سرآغاز دوباره‌خوانی و دوبازه نویسی آثار نیما یوشیج

«مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه» 

   انتشارات رشدیه تنها مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

roshdieh.publications@gmail.com   Tel: 2126310083

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012