مجموعه داستان ها، در طول راه

                                                                                  در طول راه
ازغروب آفتاب مرغابی ها بالای سرما به حرکت درآمده بودند، دسته دسته ازروی دریا به ما نزدیک می شدند و پس از یک دورمختصربه طرف برنج زارها و نشیب جنگل ها پایین می آمدند، خط سیرآنها پهناوری زمین هایی را که فرسنگ ها درامتداد ساحل ممتد می شدند به ما یاد آوری می کرد، همه جا برنج زاروجنگل بود وهوای نمور، تا جائیکه چشم کارمیکرد همه چیزترونمداربود،وماخیال می کردیم ازمیان باتلاق ها وبرنج زارها صدای پَرزدن مرغابی ها را می شنویم، مثل این بود که میان آب وهوا حرکت می کنیم واین هوای نمورکه برما احاطه دارد، ما را با خود می بَرد. من ومیخائیل ساهاکیان هردوازاین هوا ومنظره لذّت می برُدیم، 

                

انتشارات «رشدیه»

سرآغاز دوباره‌خوانی و دوباره نویسی آثار نیما یوشیج

«مجموعه‌ی داستان و نمایش و سفرنامه»

 

                                         انتشارات رشدیه مرکز چا پ و نشر آثار نیما یوشیج

                                   roshdieh.publications@gmail.comTel: 2126310083

 

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012