مجموعه ماخ اولا, ویدیو، آقا توکا

 

                  آقا توکا

به روی در، به روی پنجره ها،
به روی تخته های بام، در هر لحظه ی مقهور رفته، باد می کوبد.

نه از او پیکری در راه پیدا،
نیاسوده دمی برجا، خروشان ست دریا،
و در قعر نگاه، امواج او تصویر می بندند.

هم از آنگونه کان می بود،
ز مرَدی در درونِ پنجره بر می شود آوا :
دو دوک دوکا ! آقا توکا ! چه کارت بود با من؟
در این تاریک دل شب، نه زو بر جای خود چیزی قرارش.

« درون جادّه کس نیست پیدا،
پریشان ست افرا» گفت توکا:
« به رویم پنجره ت را باز بگذار،
به دل دارم، دمی با تو بمانم،
به دل دارم، برای تو بخوانم»

زِ مَردی در درون پنجره، مانده ست نا پیدا نشانه،
فتاده سایه اش، درگردش مهتاب، نامعلوم از چه سوی، بر دیوار،
وز او هر حرف می ماند، صدای موج را، از موج،
ولیک از هیبت دریا.

«چگونه دوستان من، گریزانند از من !» گفت توکا
« شب تاریک را، بار درون وهم ست، یا رویا ی سنگینی ست !»
و با مردی درون پنجره بار دگر بر داشت آوا:
«به چشمان اشک ریزانند طفلان.
منم بگریخته از گرم زندانی که با من بود،
کنون مانند سرما، درد با من گشته لذت ناک
به رویم پنجره ت را باز بگذار،
به دل دارم، دمی با تو بمانم،
به دل دارم، برای تو بخوانم.»

زمردی در درون پنجره آوا ز راه دور می آید:
«دودوک  دوکا، آقا توکا !
همه رفتند، روی از ما بپوشیده،
فسانه شد، نشان انس، هر بسیار جوشیده،
گذشته سالیان بر ما.

نشانده بارها گل، شاخه ی ترجسَته از سرما.
اگرخوب این، وگرنا خوب،
سفارش های مرَگند، این خطوط ته نشسته،
به چهر رهگذر مردم، که پیری می نهدشان دل شکسته.
دلت نگرفت، از خواندن باز؟
ازآن جانت، نیامد سیر باز؟»

در آن سودا که خوانا بود، توکا باز می خواند.
و مردی، در درون پنجره آواش با توکا سخن می گفت:
«به آن شیوه، که در میل تو آن می بود،
پی ات بگرفته نو خیزان، به راه دور می خوانند،
بر اندازه که می دانند.
به جا در بستر خارت، که برامید، تر دامن گل روز بهارانی،
فسرده غنچه ئی حتی نخواهی دید، و این دانی.
به دل،  ای خسته آیا هست،
هنوزت رغبت خواندن باز؟»
ولی توکاست خوانا.
هم از آنگونه کاوّل بر می آید باز،
ز مردی در درون پنجره آوا.
به روی در، به روی پنجره ها،
به روی تخته های بام، در هر لحظه ی مقهور رفته، باد می کوبد.
نه از او پیکری در راه پیدا.
نیاسوده دمی بر جا، خروشان ست دریا
و در قعر نگاه امواج او تصویر می بندند.

                                                                                  ۲۰/اردیبهشت/۱۳۲۷

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012