مجموعه ماخ اولا, ویدیو، باد می گردد

                 باد می گردد

باد می گردد و در باز و چراغ ست خموش،
خانه ها یکسره خالی شده دردهکده اند،
بیمناک ست به ره بار بدوشی که به پل،
راه خود می سپرد.
                                   پای، تا سرشکمان، تا شبشان،
                                               شاد و آسان گذرد.
بگسلیده ست در اندوده ی دود،
پایه ی دیواری،
از هر آن چیز که بگسیخته ست،
نالش مجروحی،
یا جزع های تن بیماری ست،
و آنکه بر پل گذرش بود به ره مشکل ها،
هر زمان می نگرد.
                                 پای، تا سرشکمان، تا شبشان
                                              شاد و آسان گذرد.

پای تا سرشکمان تا شبشان،
شاد و آسان گذرد،
باد می گردد و در باز و چراغ ست خموش،
خانه ها یکسره خالی شده در دهکده اند،
رهسپاری که به پل داشت گذر می استد،
زنی، از چشم سرشک،
مردی از روی جبین، خون جبین می ستُرد.
                                                                               سال ۱۳۲۸

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012