مجموعه ماخ اولا, ویدیو، خانه ام ابری ست

         خانه ام ابری ست

خانه ام ابری ست،
یکسره روی زمین ابری ست با آن.

از فراز گردنه، خرُد و خراب و مست
باد می پیچد،
یکسره دنیا خراب از اوست
و حواس من !
آی نی زن که ترا آوای نی برده ست دور از  ره کجائی؟

خانه ام ابری ست، امّا
ابربارانش گرفته ست.
در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم
من به روی آفتابم
می برم در ساحت دریا نظاره.
و همه دنیا خراب و خرُد از بادست
و به ره، نی زن که دائم می نوازد نی، دراین دنیای ابراندود،
راه خود را دارد اندر پیش.
                                                                                           ۱۳۳۲

http://youtu.be/_lEcklgyUFg
http://youtu.be/m3CBfRzBNfY

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012