مجموعه ماخ اولا، درره نهفت و فراز ده

درره نهفت وفرازِ ده

درره نهفت و فراز ده حرفی ست،
کی ساخته ست؟
کی برده ست؟
کی باخته ست؟

و ناروَن خموش،
وباغ دیده غارت، برحرف ها که هست،
بسته ست گوش،
وهرچه دلگزاست.

از ساحل شکسته که تسلیم گشته ست،
تا درّه های خفته به جنگل که کرده اند،
میدان برای ظلمت شب باز،
و این جا به زنگ بسته کلنگی،
با لحن نا مراقب می کوبد،
آورده ست تنگی هر چیز،
وآن حرف ها به جاست.

چرکین چراست صورت مهتاب ؟
کی مانده چشمش بیدار،
خواب آشنا که هست و چرا خواب ؟
کی ساخته ست؟
کی برده ست؟
کی باخته ست؟

از چیست در شکسته و بگسسته پنجره ؟
دیگرچرا که اطاقی،
روشن نمی شود به چراغی؟
یک لحظه از رفیق، رفیقی
جویا نمانده، نمی پرسد،
ازسرگذشته ئی و سراغی ؟

اما ملول می چکد آبی
با گوشه ئی ملولش نجوا
دوک افتاده، پیرزن افسرده، در اجاق
بگرفته ست آتش، سردی
ونارون خموش
وباغ دیده غارت، بر حرف ها که هست
بسته ست گوش !

۲۱ خردادماه سال ۱۳۲۹

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012