مجموعه ماخ اولا، کک کی

                    کک کی

دیری ست نعره می کشد از بیشه ی خموش

«کک کی» که مانده گم.

از چشم ها نهفته پری وار

زندان بر او شده ست علفزار

بر او که او قرار ندارد

هیچ آشنا گذار ندارد.

اما به تن درست و برومند

«کک کی» که مانده گم

دیری ست نعره می کشد از بیشه ی خموش.

                                                          ۱۳۳۵

  تمامی حقوق متعلق به وبسایت رسمی نیما یوشیج است. 2018 - 2012