• پی دارو چوپان

    در مقدمه ( پی دارو چوپان ) الیکا ، چوپان رعنا و جوان کمانداری زبر دست بود. یک روز هنگام غروب تیر و کمان خود را برداشته به جنگل نزدیک رفت، بر گ ها نم دیده بود، و بخار مه مانند رقیقی به روی زمین می خزید. الیکا خوشحال شد که به آسانی شو کایی را پیدا […]

  • منظومه مانلی

                                                                   «  مانلی » نظیر به شالوده ی این داستان با تفاوت ها یی در ادبیّات دنیا دیده می شود، من اوّل کسی نیستم که از […]

  • افسانه

    در مقدمه ی منظومه ی افسانه – ای شاعر جوان ای شاعر جوان ! این ساختمان که «افسانه »ی من درآن جا گرفته ست و یک طرز مکالمه ی طبیعی و آزاد را نشان می دهد، شاید برای دفعه اول پسندیده ی تو نباشد و شاید تو آن را به اندازه ی من نپسندی. همین […]

  1 9 10 11
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012