• آنکه می گرید

        آنکه می گرید                                   آن که می گرید با گردش شب، گفتگو دارد با من به نهان، از برای من خندان ست. آن که می آید خندان، خندان. مردم چشمم، درحلقه ی چشم من اسیر، می شتابد […]

  • عقاب نیل

                     عقاب نیل                                                                     دردرّه های نیل عقابی ست، کان عقاب،  همچون شب سیاست، از […]

  • مرغ مجسمه

                مرغ مجسمه مرغی نشسته، بر سِر باِم سراِی ما، مرغی دگر نهفته، به شاِخ درخت کاج، می خوانداین به شوری، گوئی براِی ما، خاموشی ئی ست، آن یک (دودی به روی عاج.) نه چشم ها گشاده از او، بال از او، نه وا سر تا به پای، خشکی با […]

 
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012