• قلب قوی

               قلب قوی دیده ئی یک گلوله یا تیری که به خاک اندر آورد شیری؟                        دیده ئی پاره سنگ کم وزنی که چو از مبدأش برون بپرد دلِ  بحرِ عظیم را بدرد               […]

 • فضای بیچون

            فضای بیچون ای صفا بخش فضای بیچون تو چه اسرار که در بر داری دل تو دفتر نا خوانده بود بس معمّا که به دفتر داری گر چه با ما بنمایی پیکر آنچنانی که نه پیکر داری قرن ها خفته به دامان تو اند قصه ها نادره در سر داری […]

 • فرق ست

           فرق ست  بودم به کار گاه جوانی دوران روزهای جوانی مرا گذشت در عشق های دلکش وشیرین (شیرین چو وعده ها) یاعشق های تلخ کز آنم نبود کام فی الجمله گشت دور جوانی مرا تمام. آمد مرا گذار به پیری اکنون که رنگ پیری برسر کشیده ام فکری ست باز در سرم […]

 • عقوبت

  عقوبت چو بی هنگام می خواند آن خروسک گرفتش کد خدای ده، شبانه برون از خانه اش، در لانه ئی کرد که وقتی داشت از لانه نشانه درآن ویرانه می خواند او که ناگاه درآمد رو به وبردش زلانه چه بسیار از عقوبت ها ی افزون که گشتش لغزش خردی بهانه.         […]

 • شهید گمنام

                                   شهیدِ گمنام  همه گفتند مرو، اونشنید نشود مردِ دلاورنومید ننهد وقع به کار دشمن کیست اینقدرجری؟ گفت که من                           بعد ازآن ماند خموش وکرد اندیشه کمی […]

 • شکسته پر

               شکسته پر نزدیک شد رسیدن مرغِ شکسته پر هی پهن می کند پَرو هی می زند به در زین حبسگاه سَر آواز می دهد به همه خفتگان ما در گارگاهِ روشنِ فکر جوان ما بیدار می کند همه شور نهان ما. بر بام این سرای که کردش ستم گون […]

 • سال نو

               سال نو سیصد ونه چنان که سیصد وهشت خواهد از پیش ذهن ما بگذشت دست ما بر جبین آن چه نوشت                           قلب ما با زمان رفته چه کرد؟ گر تو صنعت گری بُدی استاد صنعتِ تو […]

 • زیبائی

            زیبایی چون باد صبا به دشت می کرد شتاب کردش گل سرخ تازه بشکفته خطاب پرسید به پاس خاطر من که چنین رنگین تر و بهترم ز گلهای قرین از ره که رسیده ئی ره آورد تو چیست؟ گفت این همه را که گفتی انکارم نیست چون از همه زیباتری این […]

 • روز بیست و نهم

    روز بیست ونهم  روز بیست و نهم اردیبهشت ازهمه روز بتر یا بهتر هست با گردش هر لحظه ئی او چشم سر، چشم تن من بر دَر. تا رسد مهمان هرجاست درَی زن! درخانه عبث باز مکن چو جوابی نه به پرسش بینی پس د ربگذر و آواز مکن. آشنا دست مکن با چیزی کز […]

 • دیهقان ها

                  دیهقان ها دیهقانا ! نبری جای بدر از برِ ده از به یک جای بماندن، نشوی آزرده؟ سخن از بهرِ فریب تو فراوان گویند ناتوان مردم از شهر به تو رو کرده تنگ تراز قفس شهر ندیده ست کسی چه حدیث آن پسر از تنگ قفس آورده؟ مردگانند […]

  1 2 3 4 5 6
  تمامی حقوق متعلق به وب سایت رسمی نیما یوشیج است. 2017 - 2012